act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Brussels • Frankfurt • Madrid • Paris • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

Adatvédelmi szabályzat

A Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda (act legal | Bán és Karika Ügyvédi Társulás; székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 1. A épület 5. emelet; képviseli: dr. Bán Gergely
ügyvéd; „Adatkezelő”) az általa kezelt személyes adatok biztonságának érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet („GDPR”) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a www.ban-karika.hu internetes címen található weboldal („Weboldal”) böngészése, az oldalon keresztül hírlevélre („Hírlevél”) történő feliratkozás, illetve az ügyvédi irodával való kapcsolatfelvétel („Kapcsolatfelvétel”), valamint a Weboldalon keresztül bonyolított egyedi online szolgáltatásaink igénybevétele egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Szabályzatot, és ha bármilyen kérdése merülne fel, akkor írjon nekünk a budapest@actlegal-bk.com címre!

 

Előzetesen felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra az alábbi kifejtettek szerint a mi indokolt jogos érdekünk vagy reklámozás céljából került sor!

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Weboldalról történő elnavigálás következtében felkeresett más honlapok (pl. közösségi oldalak: Facebook) adatkezelése kapcsán adatkezelőnek az adott közösségi portál adatkezelési tájékoztatójában megjelölt adatkezelő minősül, a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda azokért semmilyen felelősséget nem vállal!
 
 

1. Az adatkezelésre jogosult személy

1.1.  A Weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.
        Adatkezelő megnevezése: Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda
        Adatkezelő címe: 1117 Budapest, Alíz utca 1. A. épület 5. emelet
        Adatkezelő telefonszáma: +36 1 501 5360
        Adatkezelő e-elérhetősége: budapest@actlegal-bk.com

2. A Szabályzat hatálya

2.1. A Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba és az Adatkezelő további intézkedéséig érvényben
       és hatályban marad.

 

3. Az Adatkezelő Weboldala használata során megvalósuló adatkezelések

A. ADATKEZELÉS A WEBOLDAL LÁTOGATÁSA SORÁN

a. Az adatkezelés terjedelme

Weboldalunk minden lehívásakor automatikusan adatok és információk kerülnek begyűjtésre a lehívó számítógép számítógépes rendszeréről.

Ennek során a következő adatok kerülnek begyűjtésre:

Ezek az adatok a mi rendszerünk naplófájljaiban is mentésre kerülnek. Ezeken az adatokon túl nem tároljuk a látogató/felhasználó más személyes adatát.

A Weboldalunk látogatása során megismert adatokat automatizált módon gyűjtjük be. Ellenkező esetben adatait csak az Ön által a Weboldalunkon önkéntesen megadott adatok révén vagy a sütik használata révén gyűjtjük be. A sütik használatával kapcsolatos bővebb információkért kérjük látogassa meg a Weboldalon elérhető tájékoztatónkat: https://www.ban-karika.hu/cookiehu

 

b. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok (és a naplófájlok) átmeneti tárolásának jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

 

c. Az adatkezelés célja

Az IP-cím átmeneti tárolása a rendszerben azért szükséges, hogy lehetséges legyen a Weboldal továbbítása a látogató/felhasználó számítógépére, illetve egyéb eszközére. Ennek érdekében a látogató/felhasználó IP-címét a munkamenet teljes időtartamára tárolni szükséges.

A naplófájlokban való tárolás célja a Weboldal működőképességének biztosítása. Ezen kívül az adatok segítenek bennünket a Weboldal optimalizálásában, valamint információtechnológiai rendszereink biztonságának minél teljesebb körű biztosításában. Az ilyen módon gyűjtött adatok marketing célra nem használhatóak.

 

d. Az adattárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amint azok az adatgyűjtés céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. A Weboldal megjelenítésére való adatgyűjtés esetében ez akkor történik meg, mikor a mindenkori munkamenet véget ér.

Ha az adatok naplófájlokban tárolódnak, akkor az adatok törlésére a naplófájlokban történő rögzítést követő legkésőbb egy órán belül kerül sor. Előfordulhat, hogy ezt az időtartamot meghaladóan is tárolásra kerülnek az Ön adatai a naplófájlokban. Ebben az esetben a látogatók/felhasználók IP-címei álnevesítésre kerülnek oly módon, hogy a látogató/felhasználó IP-cím szerinti azonosítása többé nem lesz lehetséges.

 

e. Tiltakozási lehetőség

Az adatok begyűjtése a Weboldal megjelenítéséhez és az adatoknak naplófájlokban való tárolása az internetes oldal működéséhez feltétlenül szükséges. Ezen adatkezelésünk ellen Ön nem tiltakozhat.

 

f. Adattovábbítás

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait ún. adatfeldolgozóknak (esetenként más adatkezelőknek) továbbítjuk. Erre az adattovábbításra rendszerint a Weboldal fejlesztése, zavarok elhárítása érdekében van szükség. A személyes adatokat rendszerint digitálisan tároljuk, amelyekhez így az ügyviteli és informatikai rendszereinket üzemeltető, karbantartó adatfeldolgozók is szükségszerűen hozzáférnek:

 

Adatfeldolgozó neve

Elérhetőség

Adatkezelési tevékenység

Száray Lőrinc carpoon@carpoon.hu Honlap üzemeltetése, karbantartása
Pro Business Kft. adatvedelem@probusiness.hu Honlap üzemeltetése, karbantartása
EsterCom Kft. szorenyi.roland@estercom.hu Honlap üzemeltetése, karbantartása

 

B. Kapcsolatfelvétel

a. Az adatkezelés terjedelme

Weboldalunkon elérhető egy kapcsolatfelvétel menüpont, amely az elektronikus kapcsolattartásra használható. Amennyiben a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy a külön beviteli ablakban megadott adatai (név, e-mail cím, a kapcsolatfelvétel tárgya, időpontja, a megkeresésben megadott személyes adatok) számunkra továbbításra és részünkről tárolásra kerülnek. Az adatok kizárólag a kommunikációhoz szükséges adatkezelés céljából kerülnek felhasználásra. Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik félnek.

A kapcsolatfelvétel az Ön által önkéntesen megadott e-mail címen keresztül lehetséges. Ebben az esetben az Ön által az e-mail-ben megadott személyes adatai tárolásra kerülnek.

b. Az adatkezelés jogalapja

Az e-mail keretében továbbított személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. Amennyiben az e-mail-ben való kapcsolatfelvétel célja egy szerződés megkötése, akkor az adatkezelés kiegészítő jogalapja a szerződés előkészítése.

c. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja a kapcsolatfelvétel feldolgozása.

d. Az adattárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amint azok az adatgyűjtés céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. Ez rendszerint akkor történik, mikor a kommunikáció befejeződött. A kommunikáció akkor tekinthető befejezettnek, ha a körülmények alapján feltételezhető, hogy az érintett megkeresése kétségeket kizáróan megvilágításra került.

C. HÍRLEVÉL

a. Az adatkezelés terjedelme

Tájékoztatjuk Önt, hogy hírlevélküldésre kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása esetén és annak alapján vagyunk jogosultak. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a budapest@actlegal-bk.com email címre megküldött nyilatkozatával, vagy a hírlevélről történő leiratkozás útján. Amennyiben a hírlevélről leiratkozik, azt úgy tekintjük, hogy a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását visszavonta.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása semmilyen módon nem érinti az Adatkezelővel fennálló egyéb jogviszonyát, így amennyiben a hozzájárulását bármely egyéb jogviszony létrehozása során adta meg, (pld szakkönyv vagy szakmai anyag ingyenes igénylése) úgy azt a hírlevélhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja, úgy az nem érinti a hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogszerűségét.

b. Az adatkezelés jogalapja

Az e-mail keretében továbbított személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.

c. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő jogi szolgáltatását érintő aktualitásairól, rendezvényekről, eseményekről.

d. Az adattárolás időtartama

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hírlevélről való leiratkozásig, de legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított 5 (öt) évig tároljuk. A hozzájárulás igazolásához szükséges adatok a hozzájárulás visszavonásától / leiratkozástól, illetve az adatkezelés megszűnésétől számított 5 (öt) évig kerülnek tárolásra, kizárólag az esetleges igények, jogviták során történő felhasználás céljából.

e. Adattovábbítás
Az Ön személyes adatait (név, e-mail cím) ún. adatfeldolgozóknak továbbítjuk a hírlevelek kiküldésének lebonyolítása céljából. A személyes adatokat rendszerint digitálisan tároljuk és továbbítjuk, amelyekhez így a hírlevél küldését végző megbízott adatfeldolgozó is szükségszerűen hozzáfér:

Adatfeldolgozó neve

Elérhetőség

Adatkezelési tevékenység

Mailchimp www.mailchimp.com Hírlevélküldés

 

D. A WEBOLDALON BONYOLÍTOTT ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

a. Az adatkezelés terjedelme

Weboldalunkon időről időre elérhetőek bizonyos online szolgáltatások (pl. szakkönyv vagy szakmai anyag), amely szolgáltatásokat, az ott meghatározott feltételekkel a látogatók/felhasználók a Weboldalon keresztül igénybe vehetnek. Az időszakos szolgáltatásokat a www.ban-karika.hu domain név alatt tesszük hozzáférhetővé. Amennyiben a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy a külön beviteli ablakban megadott adatai (név, e-mail cím) számunkra továbbításra és részünkről tárolásra kerülnek. Az adatok kizárólag a szolgáltatás megrendeléséhez, illetve hozzáférhetővé tételéhez szükséges adatkezelés céljából kerülnek felhasználásra. Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik félnek.

A szolgáltatás megrendelése az Ön által önkéntesen megadott e-mail címen keresztül lehetséges. Ebben az esetben az Ön által az e-mail-ben megadott személyes adatai tárolásra kerülnek.

b. Az adatkezelés jogalapja

Az e-mail keretében továbbított személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.

c. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja az adott szolgáltatás biztosítása és az Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése.

d. Az adattárolás időtartama
Az adatok törlésre kerülnek, amint azok az adatgyűjtés céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. Ez rendszerint akkor történik, mikor a szolgáltatás a megrendelő részére hozzáférhetővé vált. A szolgáltatás akkor tekinthető hozzáférhetőnek, ha a körülmények alapján feltételezhető, hogy a megrendelő részére az Adatkezelő megbízott képviselője kétségeket kizáróan átadta/elérhetővé tette a szolgáltatást.

 

4. A Weboldal külső adatkezelőinek adatkezelése

A Weboldalunkon alkalmazzuk a Google Analytics, valamint a Facebook mint harmadik felek sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás nyújtásával, a Facebook pedig analitikai és hirdetési szolgáltatás nyújtásával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók / látogatók hogyan használják a Weboldalunkat. A Google Analytics, illetve a Facebook által gyűjtött statisztikai, anonim adatokat a Weboldal fejlesztésének és a felhasználói / látogatói élmény javításának céljából használjuk. Ezen azonosítók (ún. sütik) lejáratukig a felhasználó / látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, azaz az Ön böngészőjében tárolódnak, illetve amíg Ön nem törli őket.


5. Az érintett (látogató/felhasználó) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy Önnek milyen jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Weboldalunk meglátogatásával felmerülő adatkezeléssel kapcsolatban.

5.1. Hozzáférés a személyes adataihoz
Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küldünk Önnek az Önt érintő minden egyes adatkezelési tevékenységünkről, továbbá tájékoztatjuk az ezekkel kapcsolatos jogairól is.

5.2. Helyesbítés
Ön bármikor jelezheti nekünk, ha elírást lát valamely általunk kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azokat egészítsük ki vagy pontosítsuk, illetve vezessük át nyilvántartásunkban az új adatait (pl. e-mailcím változása esetén).

5.3. Törlés
Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt személyes adatát. Személyes adatait a következő esetekben is töröljük: letelt az adatkezelés időtartama; az adattörlést jogszabályi előírás miatt kötelező elvégezni, vagy a továbbiakban már nincs szükségünk az adott személyes adat kezelésére.

 

Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.5.4. Adatkezelés korlátozása
Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más műveletet nem végzünk.

Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha:

 

Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

5.5. Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen
Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat reklámok küldése során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben a személyes adatait töröljük.

 

Fontos azonban tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltük meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük a személyes adatait, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a jogi igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

5.6. Panaszhoz való jog
Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk!

5.7. Bírósághoz fordulás joga
Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.


6. A kérelmek ügyintézése 

6.1. A fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia nekünk a budapest@actlegal-bk.com címre. (Természetesen a panaszbenyújtást, illetve a bírósági eljárást a NAIH-nál, valamint az illetékes törvényszéknél kezdeményezheti.)

6.2. Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszünk késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

 

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadjuk az intézkedést.

 

 

7. Adatbiztonság

7.1. Személyes adatait saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, biztonsági szolgálat által őrzött szervereken tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket is végzünk.

7.2. A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat pedig minden esetben titkosított formában továbbítjuk az adatfeldolgozók részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink.

 

8. A Szabályzat megváltoztatása 

8.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítsa. Amennyiben a Szabályzat módosítása a Weboldal felhasználói személyes adatainak kezelését bármilyen módon érinti, úgy az Adatkezelő a változtatásokról a látogatót/felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a Szabályzat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő ismételten kéri a felhasználó hozzájárulását az adatainak további kezeléséhez.

8.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. és a GDPR rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. A Szabályzatra a magyar jog alkalmazandó.

 

 

 

2018. május 25.
Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda
Adatkezelő

 

 

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten HVCA