act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Brussels • Frankfurt • Madrid • Paris • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

Adatvédelmi szabályzat

A Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda (székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 1. B/3.; képviseli: dr. Bán Gergely
ügyvéd; „Adatkezelő”) az általa kezelt személyes adatok biztonságának érdekében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseire
figyelemmel az alábbi szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a www.ban-karika.hu internetes címen található weboldal („Weboldal”)
böngészése, illetve a hírlevére („Hírlevél”) történő feliratkozás egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

1. Az adatkezelésre jogosult személy

1.1.  A Weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.
        Adatkezelő megnevezése: Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda
        Adatkezelő címe: 1117 Budapest, Alíz utca 1. B. épület 3. emelet
        Adatkezelő telefonszáma: +36 1 501 5360
        Adatkezelő e-elérhetősége: office@ban-karika.hu

2. A Szabályzat hatálya

2.1. A Szabályzat 2016. szeptember 27. napján lép hatályba és az Adatkezelő további intézkedéséig érvényben
       és hatályban marad.

2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi
       olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése
       megvalósul.

3. Az adatkezelés szabályai

3.1. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli a felhasználónak az általa az
       Adatkezelő részére feltárt személyes adatait.

3.2. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
       teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges legkisebb mértékben és legrövidebb ideig. Az
       adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja
       megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

3.3. Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az
       adatkezelés jogalapját.

3.4. Az Adatkezelő személyes adatot csak abban az esetben kezel, ha ahhoz az érintett önkéntesen,
       határozottan és kifejezetten hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
       meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

3.5. Az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából
       az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a
       megismert személyes adatokat a jelen Szabályzatban, illetve az Infotv.-ben meghatározott módon kezelni.

3.6. Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre
       vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

3.7. Az Adatkezelő vezetője az Adatkezelő sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az
      adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó
      feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

3.8. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne
       tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés,
       megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
       megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
       válás ellen megfelelő védelemmel kerüljön ellátásra.

4. A felhasználó jogainak érvényesítése

4.1. A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
       helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő
       feltüntetett elérhetőségein.

4.2. A felhasználó személyes adata kezelése elleni tiltakozása elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5
       napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és
       döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

4.3. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak
       szerint jár el.

4.4. Az Adatkezelő a felhasználó személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől
       számított legrövidebb időn, legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban,
       közérthető formában választ ad.

4.5. A valóságnak nem megfelelő adatot – amennyiben a szükséges adatok és szükség esetén az azokat
       bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – az Adatkezelő helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében
       meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

4.6. Az Adatkezelő kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból
       utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban
       kerül sor.

4.7. A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak az Infotv. 15. § (5)
       bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

5. Az Adatkezelő Weboldala használata során megvalósuló adatkezelések

5.1. Az adatkezelés helye: 1117 Budapest, Alíz utca 1. B. épület 3. emelet

5.2. A Weboldal adatkezelése
       Az Adatkezelő által fenntartott Weboldalhoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése
       nélkül hozzáférhet, a Weboldalon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozásmentesen
       szerezhet információkat a Weboldalon tárolt valamennyi tartalomból.

5.3. A Hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése
       Az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosan Hírlevelet küld az arra feliratkozók részére. A Hírlevélre
       az Adatkezelő Weboldalán lehet feliratkozni.
       Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-61750/2013
       Adatkezelés célja: ügyfelek rendszeres tájékoztatása jogszabályváltozásokról, jogi érdekességekről és
       hasznos jogi tudnivalókról
       Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
       Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5 § (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása
       Adattárolás határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig, de legkésőbb az Adatkezelő megszűnéséig
       Adattárolás módja: elektronikusan

5.4. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatok kezelése
       Az Adatkezelő valamennyi nyilvános elérhetőségén és a Weboldal „Kapcsolat” menüpontjának
       segítségével valamennyi látogató felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel.
       A kapcsolatfelvétel során az érintett dönt az általa megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatkezelés
       jogalapját az érintett biztosítja azáltal, hogy az előzetes tájékoztatás alapján a vele történő
       kapcsolatfelvétel céljából önként megadja az adatait az Adatkezelő számára.
       A „Kapcsolat” menüpontot igénybevevő felhasználók az üzenet elküldésével önkéntesen, határozottan és
       kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az adataikat az Infotv.-ben meghatározott módon, a
       kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb 1 évig, elektronikusan kezelje.
       A „Kapcsolat” menüpont használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a nevének, e-mail címének, a
       kapcsolatfelvétel során feltárt személyes adatainak, telefonos elérhetőségének, valamint az általa előadott
       ügy leírásának az Adatkezelő általi, a kapcsolatfelvétel során megjelölt célra való felhasználásához.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

6.1. A felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b)
       személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével
       – törlését vagy zárolását.
       Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése során megsértették a személyes
       adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel
       rendelkező szerveknél, azaz
       a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
           fasor 22/C.; www.naih.hu) panasszal élhet, vagy
       b) bírósághoz fordulhat.

       Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30.
       fejezetei tartalmazzák.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során harmadik fél előtt nem tárja fel az általa kezelt
       személyes adatokat, továbbá az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

8. A Szabályzat megváltoztatása

8.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a hatályos jogszabályoknak megfelelően
       módosítsa. Amennyiben a Szabályzat módosítása a Weboldal felhasználói személyes adatainak kezelését
       bármilyen módon érinti, úgy az Adatkezelő a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél
       formájában tájékoztatja. Amennyiben a Szabályzat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is
       megváltoznak, az Adatkezelő ismételten kéri a felhasználó hozzájárulását az adatainak további
       kezeléséhez.

9. Az adatkezelés megszűnése

9.1. A felhasználó korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről.
      Ezt megteheti az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az
      esetben az Adatkezelő további hírleveleivel nem keresi meg a felhasználót.

10. Egyéb kérdések

10.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezései az irányadók.

 

 

2016. szeptember 27.
Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda
Adatkezelő

 

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden B. ép. 3. em.

Laworld Opten HVCA