act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Bucharest • Frankfurt • Madrid • Milan • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - MEGKÖNNYÍTETT TÁRSASÁGI DÖNTÉSHOZATAL – KÖZBESZERZÉSI VÁLTOZÁSOK

 

Állami támogatások a gazdasági károk enyhítésére

Az Európai Bizottság enyhített az állami támogatásokra vonatkozó szigorú gyakorlatán. Az eddigi szabályok szerint csak azokat a támogatásokat engedélyezték, amelyek az uniós belső piaccal összeegyeztethetőek: például egyes termékre vonatkozó, megkülönböztetés nélkül nyújtott szociális támogatások, vagy a természeti csapások, rendkívüli események miatt keletkezett károk helyreállítására nyújtott támogatások. A koronavírus-járvány által előállt rendkívüli helyzetben, amikor egyes gazdasági ágazatokban a tevékenység lényegében megszűnt, a nyújtható tagállami támogatások feltételei módosultak, és jelenleg ötféle támogatási kategória meghatározott az Európai Bizottság részéről. A támogatási kategóriák:

1. Vissza nem térítendő, közvetlen támogatások, szelektív adókedvezmények és visszafizetendő előlegfizetések, amelyek esetében a támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett vállalkozás gazdasági nehézségeit a koronavírus-járvány, illetve annak következményei okozzák, valamint a vállalkozás 2019. december 31. előtt nem minősült más okból nehéz helyzetűnek.

2. Hitelgarancia biztosítása annak céljából, hogy a bankok továbbra is hiteleket nyújtsanak.

3. Támogatott hitelkamatlábak legfeljebb 6 évre a vállalkozások részére az azonnali működőtőke és befektetési igények fedezetéhez.

4. Pénzügyi intézményeken, hitelintézeteken keresztül nyújtott garancia és hitel.

5. Rövid távú exporthitel-biztosítás.

Az Európai Bizottság határidőt is szabott a támogatások vonatkozásában, eszerint 2020. december 31-ig nyújthatók a tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére irányuló támogatások.

A könnyített társasági döntéshozatal szabályairól

A mérlegelfogadási időszak miatt aktuális kérdés az akadályoztatva levő cégtulajdonosok és cégek testületei döntéshozatala.

Budapesten és Pest megyében nem szüntették meg a kijárási korlátozásra vonatkozó általános lakhelyelhagyási tilalmat, ez sajnos a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos joggyakorlást is érinti. Amennyiben az adott cég létesítő okirata csak a személyes részvétellel való taggyűlést vagy közgyűlést engedi, a veszélyhelyzet alatti speciális szabályok alkalmazása kötelező.

A döntéshozó szerv ülésére személyazonosításra alkalmas telefon-, vagy videokonferenciával, illetve ülés tartása nélkül írásbeli szavazással kerülhet sor. Ennek részletszabályait, ha a létesítő okirat nem tartalmazza, így különösen az igénybe vehető eszközt, a személyazonosítás módját, az írásbeli szavazás rendjét, az ügyvezetésnek kell meghatároznia. A határozati javaslatok megküldésére, a meghívók kiküldésének határidejére, a megismételt ülésre a létesítő okirat és a Polgári Törvénykönyv szabályai alkalmazandó azzal az eltéréssel, hogy az írásbeli szavazásra a korábbi 8 napos határidő helyett legalább 15 napot kell biztosítani.

Kibővült bizonyos esetekben az ügyvezetés hatásköre is, többek közt a számviteli beszámoló elfogadásával és az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban, illetve a gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben. Az ügyvezetés nem jogosult dönteni ugyanakkor a létesítő okirat módosításáról, pótbefizetés elrendeléséről, jogutód nélküli megszűnésről vagy átalakulásról. Emellett nem hozhat a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó döntést, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés előtt írásban legalább a leadott szavazatok 51%-át elérő mértékben tiltakoznak, illetve akkor sem, ha a társaság többségi befolyással vagy minősített többséggel rendelkező tagja tiltakozik. Nem bővíthető ki a hatáskör, ha a tagok száma legfeljebb öt fő és a döntéshozó szerv határozatképessége biztosítható, illetve akkor sem, ha a tíz alatti taglétszámú szervezetben a szavazatok többségével rendelkező tagok úgy rendelkeznek. Tíz fő fölött az ügyvezetés határozhat úgy, hogy nem bővíti ki a hatáskört.

A vezető tisztségviselőnek vagy az állandó könyvvizsgálónak veszélyhelyzet alatt – lemondás vagy határozott idejű megbízás lejárta miatt – megszűnő megbízatása a veszélyhelyzet utáni 90 napig automatikusan meghosszabbodik, kivéve ha a döntéshozó szerv eltérően rendelkezik.

A rendelet alapján az elektronikus forma gyakorlatilag bármilyen társasági jogi nyilatkozat esetén alkalmazható. Ezt minősített – vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú – elektronikus aláírással, bélyegzővel vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (az ügyfélkapu-regisztrációval elérhető AVDH-val) aláírva kell megtenni. A magánszemély tagok, részvényesek a nyilatkozataikat egyszerű e-mailes formában is leadhatják, amelynek tartalmaznia kell a személyazonosításhoz szükséges adatokat. A postán kézbesített nyilatkozatok továbbra is alkalmazhatóak.

Könnyítések a közbeszerzésekben

Egyszerűsödtek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő közbeszerzések szabályai, így a nemzeti értékhatárt elérő beszerzések esetén elegendő lehet három ajánlatot bekérni, kivételes sürgősség esetén akár egyetlen cég közvetlenül is felhívható ajánlattételre. A rendelet értelmezését és gyakorlati átültetését a Közbeszerzési Hatóság által kiadott tájékoztatók és állásfoglalások is segítik. A közbeszerzési hatóság álláspontja szerint a veszélyhelyzetre tekintettel felmerült rendkívüli beszerzési igény becsült értéke önállóan határozható meg. Ha például egy szervezet a koronavírus elleni védekezéshez rendel extra tisztítószereket, ezek értékét nem kell hozzáadni az éves rendes tisztítószer-beszerzés értékéhez. Az ajánlatkérő előzetesen köteles megvizsgálni, hogy a beszerzési igény központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás vagy keretszerződés alkalmazásával kielégíthető-e a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt.

 

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten