act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Bucharest • Frankfurt • Madrid • Milan • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

Sokba kerülhet, ha elillan a bizalom

 

A munkavállalóval szembeni bizalomvesztés igen tág határok között értelmezhető, így igencsak rugalmas felmondási okként használható. A látszat ellenére azonban erre csak nagyon alaposan előkészített, lehetőleg konkrét bizonyítékokkal alátámasztott elbocsátást lehet alapozni.

 

A koronavírus hatására kialakult gazdasági visszaesés szektortól, ágazattól függetlenül komoly kihívás elé állította a vállalatok dolgozóit. Mindegy, hogy a menedzsment tagjairól, középvezetőkről vagy alkalmazottakról van szó. A jelenlegi, feszültséggel átitatott időszakban pedig a szokásosnál is könnyebben alakulhatnak ki olyan szituációk, amelyek bizalomvesztéshez, erre hivatkozva a munkahely elvesztéséhez vezetnek. Ehhez nem is kell égbekiáltó hibát, könnyelműséget vagy otrombaságot elkövetni. 

Cég és dolgozója közötti harmonikus viszony felbomlásához meglepő apróságok is elegendőek. A hazai bírói gyakorlat számos példát szolgáltat ahhoz, hogy mindezek maximálisan alapot adnak az alkalmazott jogszerű elbocsájtásához. Mindez azért lényeges, mert a Munka Törvénykönyve nem határozza meg mit is értünk bizalomvesztés alatt, így ebben a tekintetben csak az említett bírósági gyakorlatra támaszkodhatunk. 

Példák pedig szép számmal akadnak, sokszor egészen furcsák. Ezek között említhető egy osztálypénz körüli vitás eset, amelyben nem is volt közvetlenül érintve a pénzintézeti munkáltató. A számlavezetési feladatokat ellátó, csoportvezető beosztású munkavállalójuk – felkérésre – gyermeke osztálya számára kötött számlaszerződést egy pénzintézetben. Az iskola egy vizsgálat során megállapította, hogy a munkavállaló az osztály számlájáról négy alkalommal, állítása szerint tévesen ugyan, de kisebb összegű magáncélú kifizetéseket végzett. Az első három tranzakció után az érintett saját számlájáról pénzt visszautalt. A szülő munkáltatója az esetről tudomást szerezve a munkavállalóval fennálló jogviszonyát bizalomvesztésre hivatkozással azonnali hatállyal megszüntette. A munkavállaló ezt jogszerűtlennek tartotta és azt bírósági úton megtámadta. Az ügyben hozott döntésében a Kúria kifejtette, hogy a munkavállaló eljárása ténylegesen alkalmas volt a munkaviszonya céljának veszélyeztetésére. Vezető tanácsadói beosztásában a munkáltató jogos gazdasági érdeke és a munkaviszony célja megköveteli a szakmai hibák nélküli, erkölcsileg feddhetetlen munkavégzést. Márpedig, ha a munkavállaló a rábízott osztálypénz-számlát ilyen módon sajátjaként kezeli, akkor a munkáltató bizalma jogosan rendülhet meg. 

Jóval egyszerűbb helyzetnek tűnhet a munkaszerződés részének minősülő etikai szabály, kódex megsértése. Érthetően ez szintén alapot adhat a bizalomvesztésre, amit a foglalkoztató a munkaviszony megszüntetésének jogszerű indokaként jelölhet meg. Arról viszont sokan megfeledkeznek, hogy a belső utasítás vagy szabályzat hiánya nem mentesít az általános magatartási normák, elvárások betartása alól.

Egy ugyancsak megtörtént eset során a munkavállaló – ahelyett, hogy az ügyfélszolgálaton leadta volna – magával vitte az ügyfél ott felejtett napszemüvegét. Az esetet követően a munkáltató azonnali hatályú felmondással megszüntette a munkavállaló munkaviszonyát. Az ügyben eljáró bíróság álláspontja  szerint a felmondás jogszerűségéhez nem szükséges, hogy a munkavállaló bűncselekmény elkövetésének szándékával vigyen haza egy értéktárgyat, és nincs szükség a munkavállalóval szemben indított büntetőeljárásra sem. A lopás látszata is éppen elég a bizalomvesztéshez, a munkaszerződés felbontásához. 

A sort sokáig lehetne folytatni, hiszen ilyen, bizalomvesztésen alapúló felmondást megalapozhat többek között a munkavállaló konkurens társaságokban való részvétele, a munkáltató működésével kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala, de egy olyan ajándék elfogadása is, amely az üzleti életben szokásosnál jóval nagyobb értékű.  

A példák azt mutatják, hogy a bizalomvesztés igen tág határok között értelmezhető, így igencsak rugalmas felmondási okként használható. A látszat ellenére azonban erre csak nagyon alaposan előkészített, lehetőleg konkrét bizonyítékokkal alátámasztott elbocsátást lehet alapozni. A munkáltatónak persze jogos gazdasági érdeke, hogy minden tekintetben megbízható munkavállalót alkalmazzon. Tőle alappal várhatja el, hogy a szakmai feddhetetlenségéhez ne férjen kétség – különösen akkor, ha a munkavállaló vezető munkakört tölt be. A felmondás jogszerűségéhez azonban a közhelyszerű, valós tartalom nélküli indokok nem elegendőek. A felmondás alapvető tartalmi követelménye, hogy a munkaviszony megszüntetésének valós és okszerű indoka világosan kiderüljön. Ez pedig kizárólag a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. 

A felmondás jogszerűtlenségének megállapítása esetén a munkáltató akár 12 havi távolléti díjnak megfelelő összeg fizetésére is kötelezhető. Felelősségteljes cégvezető tehát akkor jár el helyesen, ha figyelembe veszi az adott eset szempontjából releváns valamennyi körülményt, mielőtt könnyelműen bizalomvesztésre hivatkozással válik meg dolgozójától.

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten