act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Brussels • Frankfurt • Madrid • Paris • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

ÜGYVÉDI ELLENJEGYZÉS SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS NÉLKÜL | A BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉSEK ÁFÁJA

A koronavírus ugyan sok helyen leállásokat és fennakadásokat okoz, de az ügyvédi irodák változatlanul tovább tudnak dolgozni. Amíg az ügyvéd és az ügyfél személyes találkozásának elmaradása korábban elképzelhetetlen volt, addig ma már erre is lehetőséget adnak az ügyvédekre vonatkozó szabályok és a rendelkezésre álló technikai feltételek.

Korábban az is elképzelhetetlen volt, hogy egy cég utólagosan kapjon vissza ÁFA-t a behajthatatlan követelései után. 2020. január 1. óta erre is lehetőséget biztosít az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („ÁFA tv.”). Az ÁFA tv. kevésbé közismert szabályait mutatjuk be hírlevelünk második részében, amely jó lehetőséget biztosít további források bevonására.

Az ügyfél azonosítása személyes találkozás nélkül

Mindannyiunk előtt ismert lehet a kép, amikor az ügyvéd pl.: egy ingatlan adásvételi szerződés megkötése előtt, vagy egy cég alapítását megelőzően elkéri a szerződő felek igazolványait, hogy beazonosítsa őket. Az ügyfelek azonosítására vonatkozó kötelezettséget ugyanis az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”) és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”)  is előírja.

Azonban az Üttv. nem írja elő, hogy az ügyfél azonosításának az ügyvéddel való személyes találkozás során kell megtörténnie míg a Pmt. szerinti ügyfél-azonosítás esetén a Magyar Ügyvédi Kamara engedélye alapján van lehetőség a személyes találkozás nélküli azonosításra.

Ez a személyes találkozás nélküli azonosítás az ún. „távazonosítás”, amelyre a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének 1/2019. (VII.31.) határozata alapján sor kerülhet Skype program, vagy Microsoft Teams szoftver használatával is.

A távazonosítás feltétele csupán annyi, hogy a videóhívás során az ügyvéd jól lássa az azonosított ügyfelet és annak igazolványait, valamint a feleknek tudomása legyen az ügyfélazonosításról és mindez kerüljön rögzítésre.

Tehát az ügyfél azonosítása megtörténhet úgyis, hogy sem az ügyfél, sem az ügyvéd nem mozdul ki otthonról, így kerülve el a fertőzés legkisebb kockázatát is.

Ügyvédi ellenjegyzés személyes találkozás nélkül?

Nem csak az ügyfél kötelező azonosítása történhet meg az ügyvéd és az ügyfél személyes találkozása nélkül. Ma már ahhoz sem kell egy légtérben lenni, hogy az ügyvéd ellenjegyezze az ügyfele által aláírt okiratot.

Ha az ügyvéd korábban azonosította már az ügyfelét (akár távazonosítás útján is), akkor lehetősége van az okiratot ellenjegyezni akkor is, ha az okirat aláírása, illetve az aláírás sajátként történő elismerése fizikailag nem az ügyvéd vagy a helyettesítésére jogosult jelenlétében, hanem videotelefon útján történt.

Az ellenjegyző ügyvédnek a videotelefonálás során kifejezetten nyilatkoztatnia kell az érintett felet arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratának, feltéve, hogy ezt a nyilatkozatot maga az okirat nem tartalmazza. A videotelefonálást ebben az esetben is rögzítenie kell az ügyvédnek és azt köteles megőrizni.

Amennyiben tehát azért halogatta eddig a kinézett lakás megvásárlását, vagy a cége elindítását, mert nem akart a koronavírusra tekintettel otthonából kimozdulni, akkor nem kell tovább várnia, ugyanis a fentiekben kifejtettek szerint, mind az azonosítás, mind az okiratok aláírása történhet fizikai jelenlét nélkül, videotelefon útján.

Lehetőség van az ÁFA utólagos csökkentésére!

A koronavírus miatti gazdasági válság valamennyi céget érint, így minden további forrás bevonása, bármely (adó)kötelezettség enyhítése, vagy a már megfizetett adó visszatérítése is segítséget jelenthet ezekben az időkben.

Nem arról van szó, hogy az ÁFA 27 %-os mértéke csökkent volna a koronavírusra tekintettel, hanem arról, hogy 2020. január 1. óta az ÁFA tv. lehetőséget biztosít az adó alapjának utólagos csökkentésére a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó összegével.

Mivel az ÁFA tv. által biztosított lehetőség sok vállalkozásnak segítséget jelenthet a jelenlegi helyzetben, ezért az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy mely esetekben járhat vissza ÁFA a cégeknek.

Mi minősül behajthatatlan követelésnek?

Behajthatatlan követelés a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás alapján keletkezett már elszámolt követelés, amely nem térült meg az értékesítő, vagy szolgáltatást nyújtó számára a követelés érvényesítése érdekében vezetett eljárásokban sem. Tehát, akkor minősül az ÁFA tv. értelmében behajthatatlannak a követelés, amennyiben az értékesített termék árát, vagy a nyújtott szolgáltatás ellenértékét nem fizették meg és az ennek érdekében vezetett eljárások sem vezettek eredményre.

Ilyen eset az ÁFA tv. értelmében, (i) amikor a követelésre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet vagy a talált fedezet azt csak részben fedezi, (ii) amikor a követelést a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedte, (iii) amikor a követelésre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontja óta legalább 2 év telt el, vagy (iv) amikor a követelésre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet.

Tehát önmagában egy nem teljesített számla után nem jár vissza az ÁFA (azaz nincs lehetőség az adó alapjának utólagos csökkentésére), azonban ha az adós a követelést mind a mai napig nem fizette meg vállalkozásunk részére és a tartozás végrehajtási-, csőd-, felszámolási-, vagy adósságrendezési eljárásban sem térült meg, akkor érdemes lehet megfontolni az utólagos adóalapcsökkentést.

Milyen további feltételeknek kell eleget tenni?

Önmagában az, hogy a követelés behajthatatlan még nem jelenti azt, hogy vissza is fogjuk kapni az ÁFA-t. Az ÁFA tv. ugyanis számos egyéb feltételt is támaszt, amely a sikeres adóalapcsökkentéshez szükséges.

Ilyen feltétel, hogy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke megtérítésének esedékessége óta legalább egy év eltelt, vagy hogy az adós nem állt csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában. Az is feltétele az adóalap csökkentésének, hogy az adóalany és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője független felek legyenek.

Hogy kaphatjuk vissza az ÁFA-t?

Amennyiben minden törvényi feltételnek eleget tudunk tenni, úgy az adóalap csökkentésére utólag, önellenőrzés keretében van lehetőség. Az önellenőrzést az önellenőrzéssel érintett időszakra vonatkozó, az adott évre rendszeresített áfabevallás keretében, az adott tárgyévi bevalláshoz kialakított nyilatkozattétel kíséretében végezhetik el az adóalanyok. A nyilatkozatokat az áfabevallás részeként rendszeresített nyomtatvány-részben kell megtenni.

Vegyünk igénybe segítséget!

Amennyiben az Ön cégének voltak kielégítetlenül maradt követelései, amelyek csődeljárásban, felszámolásban, vagy éppen az adóssal szemben vezetett végrehajtási eljárásban sem térültek meg, akkor érdemes szakértő segítségével megvizsgálni, hogy a követelés az ÁFA tv. meghatározása szerinti behajthatatlan követelésnek minősül-e és van-e lehetősége a cégnek az adóalap utólagos csökkentésére.

Ebben készséggel nyújt segítséget az act legal | Bán és Karika Ügyvédi Társulás, amely nagy rutinnal rendelkezik a követelések érvényesítésében. Amennyiben tehát a korábbi eljárásokban nem nyert kielégítést a követelésük, akkor javasoljuk annak vizsgálatát, hogy az Önök cégének van-e lehetősége az ÁFA utólagos csökkentésére. 

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten